• Infolinka
  +421 910 992 351
 • Doprava zadarmo
  pre vybrané druhy tovaru
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť

GDPR

Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho ako prevádzkovateľ podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho ako prevádzkovateľa sú

Obchodné meno:   TNL Slovakia s.r.o.

sídlo:                      Štepnice 12, 900 26  Slovenský Grob

IČO:                      50656741

DIČ:                      2120419929

IČ DPH:                 SK2120419929

E-mail:                   obchod@campingaz.sk

tel. číslo:                0910 992 351

Kontaktná osoba:  Marek Ďurian

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Kontaktnú osobu prevádzkovateľ je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy a tel. čísla, ktoré sú uvedené vyššie.

 

ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom a kupujúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a plniť zo strany predávajúceho ako prevádzkovateľa.

Zaslaním objednávky kupujúci preto berie na vedomie, že predávajúci ako prevádzkovateľ bude spracovávať poskytnuté osobné údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu na účely spracovania a vybavenia objednávky kupujúceho, dodania tovaru / poskytovania služieb objednaných kupujúcim a plnenia súvisiacich povinností predávajúceho vyplývajúcich z dodania tovaru / poskytnutia služieb najmä zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru / služieb („ďalej len „ účel spracovávania osobných údajov“).

Zo strany predávajúceho ako prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle § 28 zákona.

 

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Predávajúci ako prevádzkovateľ spracováva v nevyhnutnom rozsahu identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy a ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu ako prevádzkovateľovi vyplnením a zaslaním objednávky (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o objednaných tovaroch a službách).

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci ako prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje kupujúceho iba po dobu, ktorá je odôvodnene potrebná na dosiahnutie účelu spracovávania osobných údajov t.j. po dobu nevyhnutnú k výkonu a uplatňovaniu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom a kupujúcim, najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ osobné údaje kupujúceho vymaže.

 

POVERENÉ OSOBY A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(SUBDODÁVATELIA)

Predávajúci ako prevádzkovateľ zaručuje, že k osobným údajom kupujúceho budú mať prístup výlučne poverení zamestnanci a spolupracovníci predávajúceho ako prevádzkovateľa a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na dosiahnutie účelu spracovávania osobných údajov .

Predávajúci ako prevádzkovateľ sa vyslovene zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté iba takým ďalším osobám alebo subjektom, ktoré sa budú podieľať na dosiahnutí účelu spracovávania osobných údajov napr. prepravcom / kuriérskym službám a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na dosiahnutie účelu spracovávania osobných údajov.

Predávajúci ako prevádzkovateľ sa ďalej vyslovene zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo subjektom.

Predávajúci ako prevádzkovateľ neodovzdáva osobné údaje kupujúceho do žiadnej tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

PRÁVA KUPUJÚCEHO VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

Predávajúci ako prevádzkovateľ týmto informuje kupujúceho, že v súlade s podmienkami zákona má kupujúci má vo vzťahu k osobným údajom najmä nasledovné práva:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 zákona,

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 zákona,

Kupujúci má ďalej právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva na ochranu osobných údajov.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečeniu osobných údajov.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa riadne s oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijíma.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.